top of page

SKI EASY PROJECT

LOGO DESIGN
STATIONARY (LETTERHEAD) DESIGN
POWER POINT PRESENTATION DESIGN
POSTER DESIGN
FLYER DESIGN
POCKET MANUAL
CERTIFICATE
MONTHLY NEWSLETTER DESIGN
WEBSITE DESIGN
E-MAIL SIGNATURE DESIGN
SOCIAL MEDIA DESIGN

Client: Principal Research Associate, Rado Pišot, PhD
Institute for Kinesiology Research, Mediterranean Health Centre, Zrs-Koper
Web: http://www.skieasy.eu/
https://www.facebook.com/ikarusZRS/videos/644697176678202
https://www.zrs-kp.si/index.php/en/institutes-units/ikr/
Location: Koper, Slovenia
2021 - 2023

The Institute for Kinesiology Research of the Science and Research Center Koper (SRC Koper) successfully obtained the coordinatorship of the project ERASMUS+ Sport – Collaborative Partnership ‘EASY (Educational, Accessible, Simple, Youthful) approach to the acquisition of skiing skills in the learning process – SKI EASY’ and, in this context, decided to design the visual identity of the SKI EASY project.

The project consortium consists of nine partners; in addition to CRS Koper, it includes the IVSS (International Association Snowsports at Schools and Universities, Austria), SITAS (Ski Instructors and Trainers Association of Slovenia operating within the Ski Association of Slovenia), CFVG (Collegio Regionale Maestri Sci FVG/Board of Ski Instructors Friuli-Venezia Giulia, Italy), UNISAL (University of Salzburg, Department of Sport and Exercise Science, Austria), UNIZG (University of Zagreb, Faculty
of Kinesiology, Croatia), BSS (Bulgarian Ski School Association, Bulgaria), ATUS (Association of Trainers and Ski Instructors in Bosnia and Herzegovina) and UNINIS (University of Niš, Faculty of Sport and Physical Education, Serbia).

Due to dramatic changes in skiing technique and equipment, accompanied by decreased motor and functional abilities of skiers, it is essential to adapt and upgrade the procedures, tools and methods for teaching alpine skiing (also in the light of recent experience with the COVID-19 pandemic).

This is reflected in the main project objectives, which are hidden in the initials of the acronym EASY:

E (education): to promote education in and through sport with a special focus on ski instructor and learner skills and competence development; to enrich (self)employment possibilities for professional and dual career development; teaching module – SKI EASY certificate.

A (accessible): accessible learning and promoting participation in sport; Snowsports Days to reach the population of deprived children.

S (simple): simple communication – implementing an educational model of teaching skiing (ski alphabet, dictionaries and lively engagement) for ski beginners of all partners’ linguistic groups to simplify the ski teaching process.

Y (youthful): a youthful, state-of-the-art and IT-driven approach to teaching (interactive games, gadgets and ICT applications [animated films], mobile platforms and multimedia technologies for overcoming language and cultural barriers).

---------------------------------------------------------------------------------

Klient: dr. Rado Pišot, znanstveni svetnik;
Inštitut za kineziološke raziskave, Zrs-Koper
Splet: http://www.skieasy.eu/
https://www.facebook.com/ikarusZRS/videos/644697176678202
https://www.zrs-kp.si/index.php/en/institutes-units/ikr/
Lokacija: Koper, Slovenija
2021 - 2023

Z uspešno pridobitvijo koordinatorstva projekta ERASMUS + Sport – Collaborative Partnership » EASY (Izobraževalen, dostopen, preprost, mladosten) pristop k usvajanju veščin pri učenju smučanja – SKI EASY”, se je Inštitut za kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (ZRS Koper) odločil za oblikovanje vizualne grafične podobe projekta SKI EASY.

Projektni konzorcij sestavlja devet partnerjev – poleg ZRS Koper še IVSS (Mednarodno združenje športov na snegu v šolah in univerzah, Avstrija), SITAS (Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije pri Smučarski zvezi Slovenije), CFVG (Collegio Regionale Maestri Sci FVG / Šola učiteljev smučanja v Furlaniji - Julijski krajini, Italija), UNISAL (Univerza v Salzburgu, Oddelek za znanosti o športu, Avstrija), UNIZG (Univerza v Zagrebu, Kineziološka fakulteta, Hrvaška), BSS (Združenje bolgarskih smučarskih šol, Bolgarija), ATUS (Združenje trenerjev in učiteljev smučanja v Bosni in Hercegovini) in UNINIS (Univerza v Nišu, Fakulteta za šport in telesno vzgojo, Srbija).

Zaradi dramatičnih sprememb smučarske tehnike in opreme ter hkratnega zmanjšanja motoričnih in funkcionalnih sposobnosti smučarjev je prišel čas, ki prinaša potrebo po prilagoditvi (tudi zaradi nedavnih izkušenj s pandemijo COVID-19) in posodobitvi postopkov, orodij in metod poučevanja alpskega smučanja.
Temu sledijo tudi glavni cilji projekta, ki se skrivajo v začetnicah kratice EASY:

E–(education): spodbujanje izobraževanja v športu in s športom s posebnim poudarkom na razvoju spretnosti in kompetenc učiteljev in učencev smučanja; obogatitev (samo)zaposlitvenih možnosti za poklic in dvojno kariero; učni modul s SKI EASY certifikatom.

A – (accessible): dostopno učenje in spodbujanje udeležbe v športu; športni dnevi na snegu za populacijo depriviligiranih otrok.

S – (simple): preprosta komunikacija: uvedba pedagoškega modela poučevanja smučanja (smučarska abeceda, slovarji in animacija) za začetnike smučanja v jezikih vseh partnerjev z namenom poenostavitve procesa poučevanja smučanja.

Y – (young): mladosten, sodobnejši pristop k poučevanju, ki temelji na informacijski tehnologiji (interaktivne igre, pripom očki in aplikacije IKT (risani filmi), mobilne platforme in multimedijske tehnologije za premagovanje jezikovnih in kulturnih ovir).

bottom of page